Makmaaksota oromoo

OromNet Software and Application Development. Flag as inappropriate. Signature: e0cf02ddbcb0ae1b. Facebook Twitter YouTube. We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience. By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Reply to hope you are doing well email

Ok I Agree Learn More. Download APK 3. The app has about proverbs. The proverbs Mammaaksa collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. They are selected from various internet sources and from Afan Oromo speakers.

This App is free to download. Enjoy reading the wisdom and modest common sense of the Oromo people over many generations. You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers.

With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. Once downloaded, it works Offline. Please rate our app in the Google Play store. Mammaaksa Afaan Oromoo 3. Download APK Mammaaksa Afaan Oromoo Update on: Requires Android: Android 4.

Mammaaksa Afaan Oromoo 1.

Sto phoenix prize pack best items

Update on: Requires Android: Android 3. Similar to Mammaaksa Afaan Oromoo. VidMate 4. VideoBuddy - Youtube Downloader 1. JOOX 5. Darkness Rises 1. Hangouts Truecaller Wednesday, February 20, "Anaa Jejeeqxanii". Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee Hikaamee bilisaan fayyumaa jiraanaan Akka namaa otto ta'iin anni offikoo tanaan Malookaa nadhisaa anaa nan borccinaa samuu mataakotttin anii yaduun fedhaa isaan ummamefis ta'een darbuun fedhaa Mallifi dhiphatee bay'ee offi dhiphistee Matta gaddi cabsatte boqqun gaddi siccabee?

Mallifimoo bossa abbdiihoo kutattaa Gannamafii galgalaa offitti waammataa? Gaduumma offi qabdee offimo tuffataa Naggan sirraa fagaatee hirribamo dhabdaa Barrakee marrasaa mallif gutaa gaddaan?? Laffa laffa ilaalaa yadoon waxxalammaa Guttukee daggatee hir'umaakee xinxxallaa Gammachu fagessaa gaddaffi karra bannaa Biffakee geddartee kanbirra wayyi tattee Yaddoo ofif umtee yaddaa qoffan guttee Gaaffi tokko kastee gaffi tokko geddartee kaann ta'uu hintannefi maallif waxallamtee???

makmaaksota oromoo

Kann ta'uu hinta'aa kaan hin tane ta'uu Ta'uu yeroo qabuu yerosaaf hataa'uu Atti garu kan ta'u qabdufii ta'unkee hin oluu Kanni hin ta'amnee tatee kan hin tanne hin ta'iinitti Nagaa offif kenni kessakeef eggadhuttii Akkaa siif akkakekametti billisaan jiraataa Qillesaa qulqulaa'aa serumaan baffataa Isaa xuraa'eemo offi kesaa darbataa Mee akkasiin jiradhuu takaa allagarfataa!! Ollanimaa bullun Yaddo Gudda tahee.

Gammachuun dhallaa namma irraa sirriima faggatee. Afurrumaa kuttachuu dhiphinattu tehee Ann garu ann garuu. Mana Waqqayoo. Demnaa Jennan. Nan gammaddee Mannaa isaa naaf wayyaa. Manumaa abbakoo. Burqqaa gammachukoo. Maddaa alagarfikoo.! Hmmmm hmm hm…. Atti hunkutoftee karraa annaf bante. Jirrenyaa lubbukof kessa debbi umte.

Fayyinna isaa hankee harkakotti kennite. Gadoddi gaddodee nirawatee jettee…. Ergaa annaf jechaa offi off kennitee.Waliigalan alaa galan. Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du'a.

Garaacha dheedhii, garaatti beeki. Midhaan warra raatuu, bona bona nyaatu. Bayxu bayxi malee saree ija hin kuulan. Jaamtu jaamti malee, saree ija hin dhiqan Haadha hinqabdu hakkoof boossi. Keessumaa qamalee raafuu keessati argu. Hiyyeessa boo'icha hingorsani innuu jalleesee naqa. Sareen sarbaa hinqabdu mukarbaa hinyaabbattu.

Gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu. Kan lafatti wal hintaane muka wajjiin hinkoru. Fincaan lukkuu kan arge haa himuu. Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe. Arruma salaattee arruma maraatte. Yaanni karaa hin dhaleessu. Qilleensarratti mana hin ijaaran. Dhugaan niqallatti malee hincittu. Osoo gubadhuun kolfa jette akaayiin. Eboo darbatanii jinfuu hinqabatan. Akka cabanitti hokkolan. Ni turra malee ni urra jette boonbiin. Alaa manatti galan. Kokkolfaa nama nyaatti gonfaan. Katuffatantu ardaa dhaala.

Bara barri argate buqqeetu dhagaa cabsa. Harreen fe'aa barbaaddu ufiin ooydaa dhufti. Yaa soogidda ofii jettu mi'aayi ta'uu baannaan dhagaadha jadhanii si darbu.Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif akka barreeffamaan dhiyaatuuf kanneen shoora Ol'aanaa taphatan Kanneen akka Dr. Mohaammad Rashaad,Sheek Bakrii Saphaloo.

Dtu energy

Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. Get this from a library! Macaafa qulqulluu : afaan oromoo. Kitaaba Afaan oromoo K. Afaan Oromoo. PDF; Ergi. To find more books about kitaabota afaan oromoo pdf, you can. Quran afaan oromo. Jamaaal Muhammad ahmad. Kitaaba kana keessatti zikrii ganamaaf galgalaa tiifii.

Kitaaba kana kan barreesse Dr Hayilee Fidaati yoo ta'u Paarisitti maxxanfame. Uploaded by Leon Volsky. Download as PDF. Kitaaba afaan Oromoo dafi; bitaddhu. Oduu Afaan Oromoo- Kibxata. Sagantaa itti aanu. Raadiyoo Dabalataa. Afaan mutaa saniin Gad seente qirqixxe, Dakatti gad fixxee. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa. Bashaa Yaadatee.

Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Afaan oduu bare utubaatti. Oromo Bible Online Lallaba Wangeelaa. From Wikibooks, open books for an open world. Caasluga Afaan Oromoo Kutaa Saglaffaa.

Books for all ngo

Qubeen sun kitaaba mataduree Fura Afaan Oromoo jedhuun bara keessa dura harkaan barreeffameeti ganna. Tuniis Afaan Oromoo Afaan ittiin Barruutiifi afaan. Free PDF ebooks user's guide, manuals, sheets about Kitaaba afaan oromoo kutaa 12 pdf download ready for download.

Kuusaa Asoosama Gaggabaaboo.

makmaaksota oromoo

Geo 5 Serial Number Crack Keygen. March 24, Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to Wishlist. Aadaalee mimmiidhagoo Oromoonni ittin bekkaman kessaa inni tokko mammaaksa.

Oromoonni dubbii cimsanii fi gabaabsanii fixuuf mammaaksatti fayyadamu. The app has about proverbs. The proverbs Mammaaksa collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. They are selected from various internet sources and from Afaan Oromo speakers. Reviews Review Policy. View details. Flag as inappropriate. See more. Learn Afaan Oromo. Bantyder Bahiru.

makmaaksota oromoo

Learn Afaan Oromo Easy. Ibsaa Jireenyaa Jireenya Badhaatu. Ibsaa Jireenyaa is Life's Light which aims to show humanity the way to happiness. Learn Amharic. Learn Amharic easy, make friends and relate to locals. Soora Qalbii Muslimaa. Holy Bible in Afaan Oromo.

Tarree Mammaaksa Oromoo

Orotech free app. Amharic Audio Bible Free. Gulele Software And Application Development. Tigrigna Bible Audio Free. Oromo Bible Audio.

Listen and read Oromo Bible Audio for free. Health advice and diet recommendations. Jechoota Beektotaa - Oromo Motivational Qoutes.Oromo News.

African News. Formerly Oromia Quarterly. Bara bofti nama nyaate lootuun nama kajeelti!! Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu. Ani ufiif hin jennee, mucaan keessan ka hangafaa sun fuudha hin geennee?

Ana bakki na dhukubu asii mitii maraafuu bakkuma gooftaan kiyya jedhe san kooba jette bookeen. God has given us a good day, may He also give us a good night. He that has given us a good night, may he also give us a good day.

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z

Lolaaf bahanii waraana dhabuun fafaa mitii, onnee dhabutu fafa. Barumsaaf bahanii qalama dhabuun fafaa mitii, kaayyoo dhabutu fafa. Gaadaan Gaddaa Bilisummattii!! Injifaannoon kan ummata oromottii!! The traditional Oromo society has been predominately in oral literate. Thus, in all aspects of their life, orality prevails.

Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. Information is transmitted from father to son and from person to person in common sayings, folktales, proverbs, oral poetry, riddles etc. Mammaksaa proverbs are also used as a medium of transmission of socio- cultural information Customs, beliefs, norms, moral codes etc. Mammaaksaa proverbs are considered to be the wit and wisdom of elderly people.

They are mainly uttered by elders. In other words, conversations among elders in any occasion are rich in proverbial sayings. Thus, the use of proverbs is more frequent in social and cultural occasions where participants are elderly people. The study of Gujii Oromo demonstrates that:. In the contexts of Ebbisaa, elders utter proverbs to each other.

oduu durii ta rasuulli odeessan 02

Two or more elders may use proverbs in a rapid succession in conversations. In such contexts, the speaker may not give elaborations or explanations of the meanings of proverbs. This is because, all participants in such conversations are elderly people; therefore, are expected to be conversant with the linguistic and cultural information required to understand the meanings of the proverbs.

Sometimes, an elder calls attention of listeners attendants to a proverb performance by using phrases like mee nadhagay listen to meKun dhuga this is true e. However, in the contexts of Gumii Ganda, elders utter proverbs to those younger than them.

In this situation, proverbs appear at widely separated intervals; their meanings and their relevance to a topic of discussion are usually made clear. Qawwee dhufe dubbin dhufe When an Amhara came, a problem came Yaraadha jennaan kan nadheen dhiitu. A bad man is he who kicks a woman.

Mammaaksota Dubartootaa Oromoo

Abbaan waraanaa dubbii waaraana dubbata. A leader of war talks about war.Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to Wishlist. The app has about proverbs. The proverbs Mammaaksa collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. They are selected from various internet sources and from Afan Oromo speakers. This App is free to download.

Enjoy reading the wisdom and modest common sense of the Oromo people over many generations. You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones.

Once downloaded, it works Offline. Please rate our app in the Google Play store. Reviews Review Policy. View details. Flag as inappropriate. Visit website. See more. Learn Afaan Oromo. Bantyder Bahiru. Learn Afaan Oromo Easy. Soora Qalbii Muslimaa. Ibsaa Jireenyaa Jireenya Badhaatu. Ibsaa Jireenyaa is Life's Light which aims to show humanity the way to happiness. Holy Bible in Afaan Oromo. Orotech free app.


Replies to “Makmaaksota oromoo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *